Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

Teknisk Analyse


Kort om Teknisk Analyse:

Teknisk analyse er prognoser for fremtidige finansielle kursbevegelser basert på undersøkelser av tidligere kursbevegelser. Som med værvarsling, så gir ikke teknisk analyse absolutte spådommer om fremtiden. I stedet, kan teknisk analyse hjelpe investorer å forutse hva som er “sannsynlig” at kommer til å skje med kurser over tid. Teknisk analyse anvender en rekke diagrammer som viser kursen over tid. Teknisk analyse er aktuelt for aksjer, indekser, råvarer, futures eller andre omsettelige instrumenter der prisen er påvirket av styrkeforholdet mellom tilbud og etterspørsel. Kursen refererer til en hvilken som helst kombinasjon av åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs eller sluttkurs for en gitt objekt (aksje, indeks, valuta m.m.) over en bestemt tidsperiode. Tidsrammen kan være basert på intradag (1-minutt, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter eller time), daglig, ukentlig eller månedlige prisdata og vare noen få timer eller mange år. I tillegg bruker man ved tekniske analyse ofte å inkludere tall for volum eller åpen interesse i studiene av kurs bevegelser.


Hva er så Teknisk Analyse?

Teknisk analyse er en metode for analyse som i hovedsak analyserer tilbud og etterspørsel etter verdipapirer basert på historiske kursdata og  omsetningsvolum i aksjer, futures, opsjoner, obligasjoner og valutaer.

Ofte er det misforståelser, eller unøyaktige antakelser, at metoden har som oppgave eller evne å forutsi fremtiden – men det er også feil. International Federation of Technical Analysts Forening (IFTA) sier klart og tydelig at teknisk analyse bare kan spå om fremtiden. Videre kan analysemetoden bare forutsi sannsynligheter, og ingenting kan fastsettes med 100 prosent sikkerhet – akkurat som i en hvilken som helst annen prediksjonsmetode. Den grunnleggende filosofi er:

Kursbevegelser reflekterer all informasjon som markedet er klar over i dag. Den tekniske analytiker hevder at prisbevegelser avspeiler forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Hvis etterspørselen overstiger tilbudet for en aksje vil kursen stige, og vice versa. Dette forholdet er også grunnlaget for alle økonomiske og grunnleggende prognoser.

Prisutvikling reflekterer den makroøkonomiske utviklingen, selskapets fundamentale forhold, psykologi av frykt, grådighet og håp, og geopolitiske aspekter.

Læren om teknisk analyse sier at kursene gjenspeiler hendelser og endringer som skjer i samfunnet og blant investorer. Men psykologi er en viktig del av teknisk analyse. Markedene består av mennesker som stadig opptrer i flokk, enten det er positive eller negative hendelser de handler på. Markedene påvirker mennesker, og mennesker påvirker markedene.

Kursbevegelser er ofte en ledende indikator på trender. Tekniske analytikere mener at all informasjon er samlet i kursutviklingen, og som vil være en ledende kilde til informasjon. Hvor mange ganger, for eksempel, har vi ikke sett en aksjekurs stige eller falle kraftig uten at tilsynelatende noe informasjon er kommet? Når informasjonen blir “public” er det ikke uvanlig at noen med mer kunnskap enn det generelle markedet allerede brukt den. Den tekniske analysen forutsetter derfor at det er alltid noen som har mer kunnskap enn markedet for øvrig.

Et annet eksempel er at børskurser ofte topper og bunner før det økonomiske klimaet. Det er blitt gjort undersøkelser for åtte amerikanske konjunkturer i perioden 1948-1993. I alle tilfeller, ledet det amerikanske aksjemarkedet (målt ved den brede indeksen S&P 500) an utviklingen, med et gjennomsnittlig forsprang på sju måneder. S&P 500 toppet ut i gjennomsnitt ni måneder før konjunkturene, og bunnet ut i gjennomsnitt fem måneder før konjunkturene.

En av de mest grunnleggende elementene i trendanalyse, en del av den tekniske analysen, er at markedene beveger seg i trender som finnes i alle tidsenheter som daglig, ukentlig, månedlig og så videre. Formålet med den tekniske analyse er at man skal undersøke og forutse den kommende kursutviklingen på et tidlig stadium, og bruke dette til sin fordel. Den tekniske analytiker mener at en trend er ansett intakt inntil det motsatte er bevist, noe som betyr at aksjekursene som er i en stigende trend mer sannsynlig vil fortsette videre oppover enn å vende nedover. Når trender snur etableres ofte kjente formasjoner som «Hode skulder formasjon», «Dobbel Topp» m.fl., og kunnskapen om slike formasjoner og identifikasjon av disse bruker tekniske analytikere for å komme tidlig ut eller inn i en aksje når trenden vender hhv negativ eller positiv.

Teknisk analyse har fokus på tilbud og etterspørsel av finansielle instrumenter, eller markedet som helhet. Den fundamentale analysen fokuserer på de økonomiske kreftene som påvirker tilbud og etterspørsel for bedriftene, og intensjonen er å være i stand til å verdsette aksjene ved å beregne nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Hvis dagens pris er lavere enn markedsprisen mener den fundamentale analysen at aksjen er undervurdert og bør kjøpes.

Den fundamentale analysen fokuserer på de “årsaker” som påvirker kursbevegelser, mens teknisk analyse har fokus på “effekten” av årsakene. Den tekniske analytiker vet at kursene allerede omfatter grunnleggende informasjon, noe som er grunnen til at han/hun fokuserer hovedsakelig på trenden. Analyse av trender er dermed en slags rask “snarvei” til fundamental analyse.

Den tekniske analysen fokuserer på markedet for å lese helhetsinntrykket av den samlede informasjonen, og dermed et slags gjennomsnitt av alle analyser. Den tekniske analytiker forutsetter at det er alltid noen som vet litt mer enn andre, og dette kan påvirke aksjekursen. Kursene vil da ofte være en ledende indikator.

Den moderne teknisk analyse stammer fra slutten av 1800-tallet, da Charles H. Dow utviklet verdens første aksjeindeks i 1884. Denne første indeksen besto av elleve selskaper, hvorav ni var jernbaneselskaper.

The Dow Jones Industrial-indeksen ble publisert for første gang 26 mai 1896. Charles Dow (og kollega Edward Jones) laget indeksen for å få en generell oversikt over økonomien, og de følte at tolv utvalgte aksjer kunne gi en god indikasjon på landets økonomiske helse. Dow hevdet at aksjekurser representerer all informasjon folk flest er kjent med, og at dette i seg selv er en slags ledende indikator.

I løpet av hans tid som redaktør gjorde Dow viktige observasjoner han skrev om i sine ledere i Wall Street Journal. Han oppdaget at aksjekurser beveget seg i trender, og at kursene kunne bekrefte eller divergere mot den økonomiske utviklingen. På den tiden var det ingen grunnleggende bedriftsdata for investorer, og derfor studerte Dow markedsbevegelser.


%d bloggere liker dette: